Må jeg varsle Mattilsynet?

Dyrevelferdsloven gir varslingsplikt for alle.

 

Hensikten med varslingsplikten er at enhver som «har grunn til å tro» at dyr blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, så tidlig som mulig gir Mattilsynet beskjed, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt.

Når man varsler til Mattilsynet kan det gjøres pr telefon eller anonymt på tilsynets nettsider.

 

Hva innebærer anonym varsling?

Anonym varsling innebærer at det ikke er kjent hvem som har varslet om forholdene. For å være sikker på å være anonym må varslingen registreres elektronisk på Mattilsynets varslingsside.

Dersom du ringer for å melde fra om en hendelse, blir navnet skrevet ned dersom du oppgir dette eller telefonnummeret dersom dette viser. Da kan du ikke lenger sikres anonymitet i forhold til den det varsles om. Du kan også bli innkalt som vitne i en eventuell straffesak.

 

Hva gjør Mattilsynet etter å ha fått varsel?

Vanlig fremgangsmåte etter mottatt bekymringsmelding vil være at Mattilsynet kommer på tilsyn i dyreholdet, hvor den første oppgaven vil være å innhente opplysninger og gjøre observasjoner som kan gi et dekkende bilde av dyrevelferden. Det er viktig å få fatt i fakta i saken.

Etter dette følger en vurdering av fakta opp mot kravene til dyrevelferd i regelverket. Hvis det påvises avvik, vil Mattilsynet med hjemmel i loven fastsette tiltak med frister for å rette på dem.

Mattilsynet har alltid fokus på at dyrene blir ivaretatt. Tiltak som pålegges må alltid tilpasses den konkrete situasjonen, basert på hva som har skjedd, hvilke dyrearter, antallet dyr, relevant regelverk m.m.

Dersom dyreeier ikke er i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak selv, vil Mattilsynet sørge for at dette blir gjort på en akseptabel måte. Mattilsynet kan veilede dyreholder og være behjelpelig med å formidle kontakt med NLR-HMS eller primærhelsetjenesten i kommunen der dette er relevant.